Smaller Default Larger

Proč provádět revize

Jednou z odpovědí na tuto otázku je především prevence před vznikem úrazu elektrickým proudem, požáru. Po revizi budete vědět v jakém stavu je Vaše provozované zařízení např. elektrospotřebiče, elektroinstalace, hromosvody, zdvihadlo, tlaková nádoba nebo plynové zařízení. Revize zpravidla odhalí možné příčiny poškození zařízení dříve, než k němu dojde.
Dalším argumentem je zcela jistě usnadnění jednání s pojišťovnami v případě likvidace pojistných událostí úrazů, úmrtí, nebo požáru. Při absenci platné revizní zprávy přistupují pojišťovny ke krácení pojistného plnění, případně pojistné plnění vůbec nevyplatí.
Revize vyhrazených zařízení vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Tyto právní předpisy ukládají povinnost udržovat zařízení a výrobky v bezpečném stavu, tak aby neohrožovaly životy, zdraví a majetek za což zodpovídá provozovatel. Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), dále zákon č. 309/2006 Sb. v § 2, podle kterého je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí přijímáním opatření k prevenci rizik a v § 4, který zaměstnavateli ukládá, že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Dalším právním předpisem, který v § 3 a § 4 vyžaduje od zaměstnavatele stanovení termínů, lhůt a rozsahů kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukcí technického vybavení pracoviště je nařízení vlády číslo 101/2005 Sb..
Dle zákona č. 251/2005 Sb. může inspekční orgán udělit sankce až do výše 2.000.000,- Kč v případě nedodržení požadavků na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanovém rozsahu a nedodržení lhůt na odstranění závad zjištěných při kontrole zařízení.
Povinnost provádět revize technických zařízení je zohledněna v mnoha dalších právních předpisech. Můžeme jmenovat nařízení vlády číslo 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dále pak zákon číslo 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
Revize je jedním ze základních požadavků při certifikaci na ISO. Je pravidlem, že při každém auditu na ISO budete muset předkládat platné revize.
Revize se provádějí z důvodu snižování rizik spojených s jejich provozem a zajištění bezpečnosti osob, zvířat a majetku při jejich provozu. Revize vyhrazených zařízení se provádí také proto, aby jejich majitel měl odborný posudek o aktuálním stavu.
Vyhrazená technická zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb. jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

Vyhrazená technická zařízení jsou:

- tlaková zařízení dle vyhlášky č. 18/1979 Sb.

- zdvíhací zařízení dle vyhlášky č. 19/1979 Sb.

- elektrická zařízení dle vyhlášky č. 73/2010 Sb.

- plynová zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb.